name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Twa gedichten

Jaap Veenstra

 

Ut it skift ‘by de iisberch del’

 

 

*

de twang fan dogma’s dwylsin dy’t moat en


heart preste yn ieren en sinen


gong op de stoel sitten en kôge foar


sluet de bûtenkant op en die de doar ta


in net te ferkropjen wierheid lei


swier op ‘e mage en luts de mûlhoeken del


steapele alles te plak op planken yn laadsjes


yn in grutte kast mei slot en skoattel


glânzjend poetst it krop heech mei in


kroan op ‘e kop dominearre er de


opkeamer

 

 

*

 

op eachhichte stie de see yn de brâning


net benei te kommen tergjend


in tiidleas ritme – útrinners fan weagen –


skjirre sediminten fan taal


 

de trep del foarby de filogenetyske lagen


stie ik yn it djipst fan de ierde


yn in ferhoalen katedraal


 

yn it koar foar it heechalter


de alchimist oan de mul ta yn driuwsân


syn fûsten nei de himel


balte er it âlde ferhaal fan skifte en skiede


 

tonger en wjerljocht

 

 

Fers2 nû. 1, 1 jannewaris 2015

Yn 2015 ferskynt by útjouwerij Bornmeer Gatten yn it tek, de twadde bondel fan Jaap Veenstra. Earder, yn 1986, ferskynde fan him, by útjouwerij Eduka Print op Curacao yn gearwurking mei Hollema’s publisiteitsburo, de bondel De nacht midstwa. Yn 1983 stie der in fers fan him op de tsiende skriuwerskalinder. Yn 2013 barde dat op ’e nij. Sûnt binne de measte fersen fan Gatten yn it tek skreaun.