name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Wat is der mis mei it logo

 

kulturele haadstêd

 

 

Wat is der mis mei it logo fan Valletta - Kulturele Haadsted 2018?

 

 

 

kulturele haadstêd

•   Liket net op in pompeblêd;

 

 

kulturele haadstêd

•   Liket ek net op Kenny fan South Park;

 

 

kulturele haadstêd

•   Is net makke foar in doelpublyk fan trijejierrigen;

 

 

kulturele haadstêd

•   Hat net alle oanbefellingen omtrint styl en smaak wei gniisd

 

 

kulturele haadstêd

•   Hat net syn funksje fan kommunikaasje fan in boadskip negearre;

 

 

kulturele haadstêd

•   Hat net in meitsjen fan ûnferjitlike yndruk mijd;

 

 

kulturele haadstêd

•   Is net trendy en hat tefolle tiidleazens;

 

 

kulturele haadstêd

•   Wurdt net ynkonsekwint genôch brûkt;

 

 

kulturele haadstêd

•   Is net de opfolger fan in fier ûnder de priis betelle earste logo;

 

 

kulturele haadstêd

•   Is likemin de ferfanger fan in nei in heal jier samar ôfskaft logo;

 

 

kulturele haadstêd

•   Is net ûnderwerp fan mystifikaasjes oer syn ta stân kommen;

 

 

kulturele haadstêd

•   Mient dat it him op it brede publyk rjochtsje moat;

 

 

kulturele haadstêd

•   Is gjin produkt fan in yntransparante lobby;

 

 

kulturele haadstêd

•   Is mar it resultaat fan in advertisement pitch;

 

 

kulturele haadstêd

•   Jout net de minste oanlieding om oer syn ta stân kommen te ligen;

 

 

kulturele haadstêd

•   En docht yn de fierste fierte net tinken oan kornútsjepolityk.

 

 

 

Fers2 nû. 3, 6 febrewaris 2015