name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Abe de Vries Fers2 nû. 2.20, 18 desimber 2016

 

scientias

 

Scientias

 

 

Miskien ha de aliens gjin

fêste grûn ûnder de fuotten.
 
De earste Europeanen brûkten gjin
fjoer.
 
Grot op Jersey fielden Neanderthalers
har geweldich ta
oanlutsen.
 
Unbekende stêd út ’e Aldheid ûntdutsen yn
Gryks lân.
 
Monogamy waard it minsklik kulbien
fataal.
 
Kompjûter heart Bach en skriuwt in
masterlik wurk.
 
Spinnesoart krûpt út ’e Sortearhoed fan
Swynstien.
 
Romtesonde Juno fotografearret in
pearelke op Jupiter.
 
Wy moatte langer net besykje
de aliens oan te roppen.