name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Jetske Bilker

Tsjinsteld oan it fryskmjittich identiteitssykjen yn monumintale histoaryen en glânzgjende ferwachtingen, siket Jetkse Bilker him dêr’t er juster noch wie: yn har eigen ferhaal boppe it ôfwasktopke en tusken karakters waans fragmintearre libben in drama oer de krisis fan ’e minske lang net wurdich is. Jetske Bilker is te berikken op jetske_bilker@hotmail.com.

 

‘Slachst har yn dyn dreamen’ en oare treurnis

Poëzij, 23 septimber, fan Jetske Bilker

 

Njoggen en in heale tip oer drave en date en seks

Kollum, 29 maart 2015, fan Jetske Bilker