name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Philippus Breuker

Philippus Breuker is in self made man tsjin ús Frysk-akademyske stratifikaasje yn, hy leaut likemin oan produksjerelaasjes (“akademyjeuzel”) as oan sosjale ljedders (“ûnderwizerspraat”) mar neamt jo de feiten.

De Gouden Ieu: koarte bloei, lang ferfal

Kollum, 15 desimber 2019, fan Philippus Breuker

 

Sosjology fan in frysk doarp yn de Gouden Ieu

Kollum, 17 novimber 2019, fan Philippus Breuker

 

a href="/wolfeart-yn-de-gouden-ieu/">Wolfeart yn de Gouden Ieu

Kollum, 3 novimber 2019, fan Philippus Breuker

 

De ungelikense fizy op de Fryske skiednis

Kollum, 20 novimber 2019, fan Philippus Breuker

 

Obe Postma

Kollum, 19 maaie 2019, fan Philippus Breuker

 

Rougedichten yn de Gouden Ieu

Kollum, 10 maart 2019, fan Philippus Breuker

 

Twivel heart derby

Kollum, 18 novimber 2018, fan Philippus Breuker

 

Skoalmaster yn de Jordaan

Kollum, 21 oktober 2018, fan Philippus Breuker

 

Wyldsjitters, fiskerlju en oare bewenners fan dykhuzen

Kollum, 17 septimber 2017, fan Philippus Breuker

 

Johannes Henricus Regenbogen

Kollum, 4 juny 2017, fan Philippus Breuker

 

It bestean fan in Frysk folk foargoed ynpipere

Kollum, 9 april 2017, fan Philippus Breuker

 

It lêsselskip te Boazum

Kollum, 29 jannewaris 2017, fan Philippus Breuker

 

Reaksjes op Fers2

Reaksje, 6 novimber 2016, fan Philippus Breuker

 

Europa

Kollum, 23 oktober 2016, fan Philippus Breuker

 

Nasjonalisme: alheidkeamers en V.V.V.

Kollum, 25 septimber 2016, fan Philippus Breuker

 

Oer taak en mooglikheden fan de Fryske Akademy yn it ûndersyk fan de Fryske literatuer

Kollum, 12 juny 2016, fan Philippus Breuker

 

De Fryske doarpswrald der’t de Jongfriezen as earsten yn grut waarden

Kollum, 29 maaie 2016, fan Philippus Breuker

 

‘Leuk foar letter’: bûtensteanders en Bûtensteanders

Kollum, 15 maaie 2016, fan Philippus Breuker