name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Eppie Dam

Eppie Dam syn dichtsjen en fertellen makke sa’n hege flecht dat it Fryslân net lofts—literêre karriêre yn Amsterdam—of rjochts—Grins—ferliet mar oan de boppekant; nea opmurken troch de inoar opfolgjende, ûnferoarlik mei de noas op it platte fjild hingjende Gysbertsjuerys.

 

Oersettingen fan Les Murray

Poëzij, 15 desimber 2019, fan Eppie Dam

 

Foardracht ‘Genede moat ik neat fan ha’

Foardracht, 16 desimber 2018, fan Eppie Dam

 

Stik foar stik ik

Poëzij, 2 desimber 2018, fan Eppie Dam

 

Oersettingen fan Dèr Mouw

Poëzij, 21 oktober 2018, fan Eppie Dam

 

Oersettingen fan Kavanagh

Poëzij, 2017, fan Eppie Dam

 

Nije gedichten fan Eppie Dam

Poëzij, 2016, fan Eppie Dam

 

Oersettingen fan Antjie Krog

Poëzij-oersetting, 2016, fan Eppie Dam

 

Oersettingen fan Brodsky

Poëzij-oersetting, 2015-2016, fan Eppie Dam

 

Oersettingen fan Adonis

Poëzij-oersetting, 31 jannewaris 2016, fan Eppie Dam

 

Oersettingen fan Yeats

Poëzij-oersetting, 2015, fan Eppie Dam

 

Fersen foar Falentyn

Poëzij-oersetting, 12 febrewaris 2015, fan Eppie Dam