name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

 
Hjir komt de auteurynformaasje oer
Ypie Haitsma-Bakker
 
Wy binne dermei dwaande.

 

Gedichten: Heit

Poëzij, 6 maaie 2018, fan Ypie haitsma-Bakker