name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Josse de Haan

Josse de Haan, mei-oprjochter fan de gedichtetillefoan Operaesje Fers is in Fryske literêcirc;re die hard dy’t in epyske status berikt hat sûnder ea troffen te wurden troch in útnoeging fan it officialdom fan Fryslân.

Werom yn ’e tiid: Aforismen en oare oantekens III

Hybride, 21 juny 2020, fan Josse de Haan

 

Telefoannumer achterstefoaren: Aforismen en oare oantekens II

Hybride, 3 juny 2020, fan Josse de Haan

 

In blomke plukke: Aforismen en oare oantekens I

Hybride, 10 maaie 2020, fan Josse de Haan

 

Wearde en belang fan literêr Frysk proaza

Opiny, 21 april 2019, fan Josse de Haan

 

Poëzij-Kollaazjes

Poëzij-kollaazjes, 2016, fan Josse de Haan

 

Coca Cola foar de dokes

Koart ferhaal, 27 jannewaris 2015, fan Josse de Haan

 

Pratende Postsegels yn in Poesyalbum

Koart ferhaal, 12 febrewaris 2015, fan Josse de Haan