name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

 
Hjir komt de auteurynformaasje oer
Talea Jansma
 
Wy binne dermei dwaande.

 

’t Stikky koraal

Koart ferhaal, 9 septimber 2018, fan Talea Jansma