name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Elske Kampen

Elske Kampen kaam op de ien of oare wize yn sicht fan de teleskoop ek al siket de Fryske stjerrekunde syn juvenile stjerren gewoanlik middenyn de kreamkeamer, al falt har baan net te monitoarjen, har matearje net te definiearjen en har ljocht net te bûgen.

 

Moanneman

Poëzij, 12 desimber 2015, fan Elske Kampen