name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Geertje Kingma & Sieger Rodenhuis

Geertje Kingma & Sieger Rodenhuis neame harsels gjin Wiere Skriuwers, lit stean Narrative Rekonstruearders fan de Werklikens; se binne mar fertellers fan it libbensferhaal fan oaren, mar wol sokke betûfte dat se har fan Peter Arsjitektuerekspert Skriuwer Sjoernalist Keunsthistorikus Frysk-Skiedkundige BlaBla Karstkarel de oergeunst oanhelle ha.

 

In ferklikker sliept nea

Koart ferhaal, 17 novimber 2019, fan Geertje Kingma

 

Deursneden lând

Koart ferhaal, 9 septimber 2018, fan Geertje Kingma en Sieger Rodenhuis