name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

 
Hjir komt de auteurynformaasje oer
Geart fan der Mear
 
Wy binne dermei dwaande.

 

Ungetiid juny 1959

Poëzij, 25 septimber 2016, fan Geart fan der Mear