name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Friduwih Riemersma

Friduwih Riemersma achtet ‘skriuwen is krityske aksje’ in klisjee fan begjinnende skriuwers dat better alle dagen wiermakke wurde kin, wolle jo jo street cred as debutearjende stjer net ferlieze; hja wennet yn Amsterdam en is te berikken op friduwih@gmail.com.

 

Nije bylden! & de rol fan de keunstner

Opiny, 21 juny 2020, fan Friduwih Riemersma

 

“Wa is dy wite man?”

Opiny, 15 juny 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Homo-stigmatisearjen is wer en vogue

Opiny, 10 maaie 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Sjonge wy it út, ja of nee?: Gerrit Breteler oer de frije poadiumkeunst

Opiny, 10 maaie 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Untsnappe yn schadenfreude: Hoe’t Syds Wiersma de pandemy opfleuret

Opiny, 13 april 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Help mem, der sit in korona under myn bed!

Opiny, 8 april 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Postoarderpoëzij

Opiny, 4 april 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Gjin formalisme om ’e nocht: It lyryske wurk fan Douwe Tamminga

Besprek, 29 maart 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Limoenen is min oan te kommen

Poëzij, 16 febrewaris 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Dekadintisme: Oer de poëzy fan Elske Kampen

Besprek, 16 febrewaris 2020, fan Friduwih Riemersma

 

Feteraan finzen yn ’t ferhaal

Besprek, 15 desimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

De Swarte Hûn sil sjonge

Prolegomena, 15 desimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Gjinien sprekt wierheid tsjin macht

Sinjalemint, 1 desimber, fan Friduwih Riemersma

 

Se kin wis skriuwe mar se hat it te drok

Essee, 1 desimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Grutte hearskip gult net

Koart ferhaal, 17 novimber, fan Friduwih Riemersma

 

De Wuttelhaven del tritich jier letter

Essee, 3 novimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Pleit foar in planeet mei in keunstprinsyp

Besprek, 6 oktober 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Eare oan Aggie van der Meer

Lofsang, 26 septimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

De ienheid yn diggels del

Besprek, 22 septimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Rinne yn it Waling Dykstra-wurdboek

Essee, 13 septimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Bus

Koart ferhaal, 8 septimber 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Werom’t De achttjin him wol wint

Besprek, 16 juny 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Betsjuttingsfolheid yn de poëzy

Essee, 16 juny 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Mar trije persint?!

Opiny, 22 maaie 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Vesuvio

Poëzij, 19 maaie 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Haatspraak

Essee, 24 maart 2019, fan Friduwih Riemersma

 

In memoriam

IM, 24 april 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Trije ruterfersen en de taak fan ’e oersetters

Essee, 10 maart 2019, fan Friduwih Riemersma en Antsje Swart

 

De Starumer fisk fan Apollo

Satire, 24 febrewaris 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Steatsliteratuerprizesjuerys

Opiny, 10 febrewaris 2019, fan Friduwih Riemersma

 

In mûlfol treast foar de majesteit (Ferhalen)

Proaza, 10 febrewaris 2019, fan Friduwih Riemersma

 

Radikalisearring yn de man cave

Opiny, 13 jannewaris 2019, fan Friduwih Riemersma

 

‘wat bin ik sels, wat is in oar’

Oeuvrebesprek, 16 desimber 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Any other outcome I refuse

Opiny, 2 desimber 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Brekkend! Webside Beammeboek stilset

Opiny, 8 novimber 2018, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

Froulju ‘heechliterêr’ skriuwe litte is befêstigjen fan de wite manljuskanon

Fraachpetear, 4 novimber 2018, fan Friduwih Riemersma

 

‘Ik stean der net yn, do wol?’

Besprek, 17 juny 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Sekssênes út Bist al hast klear?

Proaza, 24 maaie 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Ensafh mei net omfalle, da’s alles

Besprek, 20 maaie 2018, fan Friduwih Riemersma

 

In synyske wikiHow foar leafde en gelok

Besprek, 20 maaie 2018, fan Friduwih Riemersma

 

De haadredakteur is in frou

Polemyk, 16 maaie 2018, fan Abe de Vries en Friduwih Riemersma

 

Foarkar of gjin kar: Provinsje Fryslân keart minsken fan syn Frysktalige websiden

Opiny, 6 maaie 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Oars sjen: Meidwaan oan ’e Obe Postmamiddei

Essee, 8 april 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Kosmysk

Poëzij, 25 maart 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Tsjingif foar de Jong­fryske lanskipsklisjees

Essee, 25 maart 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Fryslan as failed state

Opiny, 13 maart 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Skiuwersboun skrast lid om drege briefkes

Opiny, 25 febrewaris 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Iepenbiere romte

Opiny, 11 febrewaris 2018, fan Friduwih Riemersma

 

Ferdigening fan Fryslân

Satire, 28 jannewaris 2018, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

Postma yn ’e Proustgreep

Besprek, 14 jannewaris 2018, fan Friduwih Riemersma

 

De Fryske kristenen en de literêre kanon

Essee, 10 desimber 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Loaiïngea I, II en III

Essee, 10 desimber 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Keunstners?

Opiny, 12 novimber 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Groeimodel bestiet hielendal net en is desastreus as it der komt

Opiny, 1 oktober 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Agatha’s briefkeunst

Besprek, 1 oktober 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Hee, harkje nei myn politike aginda!

Besprek, 18 juny 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Ramptoerisme

Opiny, 21 maaie 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Kaartferkeap

Opiny, 7 maaie 2017, fan Friduwih Riemersma

 

It glossarium fan De Groot

Besprek, 23 april 2017, fan Friduwih Riemersma

 

It politike kaliber fan de Kulturele Haadstedprojekten

Opiny, 12 maart 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Ideology en symptoombestriding: It Dingtiidadvys oer Frysk yn it ûnderwiis

Opiny, 12 febrewaris 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Akwadukten lekke altyd wat

Opiny, 29 jannewaris 2017, fan Friduwih Riemersma

 

Ferbylding yn tsjinspoed

Taspraak, 15 jannewaris 2017, fan Friduwih Riemersma

 

In goede reis

Essee, 18 desimber 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Betelle om neat te skriuwen

Essee, 4 desimber 2016, fan Friduwih Riemersma

 

I hate to say I told you so

Besprek, 20 novimber 2016, fan Friduwih Riemersma

 

De macht fan de harker: It oeuvre fan Jaap Veenstra

Besprek, 15 maaie 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Unwittenskiplik en propagandistysk

Opiny,1 maaie 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Us eangst om it doel nea te berikken

Besprek, 3 april 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Oer de biografy

Lêzing, 3 april 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Wachtsje op de lêste debutant: hieltyd minder poëzij

Essee, 20 maart 2016, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

Wolkom yn Fryslan!

Satire, 24 febrewaris 2016, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

Mear en better skreaun Frysk: Troch social media en Google Translate!

Satire, 14 febrewaris 2016, fan Friduwih Riemersma en Guido Wolff

 

Us taalbehearsking

Opiny, 31 jannewaris 2016, fan Friduwih Riemersma

 

Foaropwurden 2015

kollum, Opiny & Esseeïstyk, 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Taalatlas 2015

Opiny, 21 desimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Sense of Place

Opiny, 12 desimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

De tafel fan Eppie Dam en Gerrit Terpstra

Besprek, 28 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

De wearde fan poëzij

Essee, 15 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

In memoriam Hedzer Oostra

In Memoriam, 6 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

In ferdigening fan dichtkeunst

Besprek, 1 novimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

De kulturele kwestje & hoe dy op te lossen

 

Opiny, 4 septimber 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Mytology Menear. Jo Witte Wol Werom.

Besprek, 3 july 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Gysbert shortlist 2015

Besprek, 20 juny 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Libbje stearleas, rijke tonge! Libbje, Gijsbert!

Opiny, 7 juny 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Ferlet fan Frysk

Opiny, 27 maaie 2015, fan Friduwih Riemersma en Abe de Vries

 

In tradysje fan ‘It kin sa wol’

Essee, 12 april 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Utopyske Leafde

Essee, 12 febrewaris 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Wat is der mis mei it logo fan Valletta?

Satire, 6 febrewaris 2015, fan Friduwih Riemersma

 

Borger & brain drain

Besprek, 29 jannewaris 2015, fan Friduwih Riemersma

 

“Wy binne it hert”

Opiny, 1 jannewaris 2015, fan Friduwih Riemersma