name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Abe de Vries

Abe de Vries is de fanatykste dekanonisearder sûnt Sint Siprianus, hy wegeret lykwols de Nieuwe encyclopedie van Fryslân te bestriden dêr’t er sels yn opnommen is, hy wennet yn Aldsyl en is te berikken op abedevries@hotmail.com.

 

De dobbe

Poëzij, 16 febrewaris 2020, fan Abe de Vries

 

‘As der ris in jongfaam opstie’

Essee, 16 juny 2019, fan Abe de Vries

 

In ko ferkeapje yn ’e sted Ljouwert

Poëzij, 5 maaie 2019, fan Abe de Vries

 

Dan koe se in man út it plak keare

Essee, 24 febrewaris 2019, fan Abe de Vries

 

Dan wer koekút, dan wer nachtegeal

Essee, 10 febrewaris 2019, fan Abe de Vries

 

It Russyske haadstik

Poëzij, jannewaris - febrewaris 2019, fan Abe de Vries

 

‘Foar ús tiden net mear te brûken’

Essee, 13 jannewaris 2019, fan Abe de Vries

 

Fernijing en ferballing

Essee, 16 desimber 2018, fan Abe de Vries

 

Tsjinwynkronyk 2018 #4

Opiny, 16 desimber 2018, fan Abe de Vries & Friduwih Riemersma

 

‘Tsiere, haspelje, iggewearje’, Diel 2. De toanielmasters

Essee, 2 desimber 2018, fan Abe de Vries

 

‘Tsiere, haspelje, iggewearje’, Diel 1. De ferieningen

Essee, 18 desimber 2018, fan Abe de Vries

 

Twataligens op ’e planken

Essee, 4 novimber 2018, fan Abe de Vries

 

De frijtinker fan Ferwert: Pieter Westra

Essee, 21 oktober 2018, fan Abe de Vries

 

In manifest ut de Nederlanske perifery

Essee, 17 juny 2018, fan Abe de Vries

 

Ljouwert sloopt it noarden fan Fryslân

Opiny, 3 juny 2018, fan Abe de Vries

 

De haadredakteur is in frou

Polemyk, 16 maaie 2018, fan Abe de Vries en Friduwih Riemersma

 

Ut Mienskar: Sonnetten

Poëzij, maaityd 2018, fan Abe de Vries

 

Ferskriftliking en ferboargerliking fan Fryskeliteratuer: Cor Wielsma

Essee, 25 febrewaris 2018, fan Abe de Vries

 

Yn ’e iensumens fan it Koarnjumer Aldlân

Essee, 28 jannewaris 2018, fan Abe de Vries

 

‘Fryslâns fee is hearefee,
Fryslâns grûn is hearegrûn’

Essee, 14 jannewaris 2018, fan Abe de Vries

 

Neo-folk as krityk op it kapitalisme

Essee, 26 novimber 2017, fan Abe de Vries

 

‘Freonen fan âlds, farwol!’

Essee, 15 oktober 2017, fan Abe de Vries

 

Indian summer yn in sjaletsy op ’e Twizelerheide

Poëzij, 1 oktober 2017, fan Abe de Vries

 

Grand tour

Poëzij, 17 septimber 2017, fan Abe de Vries

 

Gedichten om mar better dalik te lêzen

Poëzij, 18 juny 2017, fan Abe de Vries

 

De frijmitseler fan Camstrabuorren

Essee, 21 maaie 2017, fan Abe de Vries

 

De betsjoende boeredochter

Essee, 7 maaie 2017, fan Abe de Vries

 

It plagiaat fan Verwijs

Essee, 21 april 2017, fan Abe de Vries

 

It folk, skjin as wetter

Essee, 26 maart 2017, fan Abe de Vries

 

De histoarje fan de duvel en Watse Klop

Essee, 12 maart 2017, fan Abe de Vries

 

‘Jimmer moat ik smeulend hearre’

Essee, 26 febrewaris 2017, fan Abe de Vries

 

Wa riidt dêr oer de dyk

Essee, 29 jannewaris 2017, fan Abe de Vries

 

Scientias

Poëzij, 18 desimber 2016, fan Abe de Vries

 

Op Ropsyl

Poëzij, 4 desimber 2016, fan Abe de Vries

 

Foar Rink, no’t er in stien krije sil

Poëzij, 6 novimber 2016, fan Abe de Vries

 

Omkearing fan fabels

Essee, 9 oktober 2016, fan Abe de Vries

 

Minder minsken foar mear literatuer

Essee, 12 juny 2016, fan Abe de Vries

 

De spikerbrits fan Tsjirkje: Jan Wybenga en de Twadde Wraldoarloch

Esseerige, 17 april 2016, fan Abe de Vries

 

Wachtsje op de leste debutant?

Opiny, 20 maart 2016, fan Abe de Vries en Friduwih Riemersma

 

Wolkom yn Fryslan!

Satire, 24 febrewaris 2016, fan Abe de Vries en Friduwih Riemersma

 

Fan Europeeske oriïntaasje nei streekkultuer?: Het rode tasje van Salverda en it Fryske realisme

Essee, 1 novimber 2015, fan Abe de Vries

 

Bauernepik, Dorfsgeschichte en it Fryske plattelansproaza

Essee, 16 oktober 2015, fan Abe de Vries

 

Om de seine fan de skiene Goadinne: Tema’s en motiven yn de earste jiergong fan Iduna

Essee, 3 oktober 2015, fan Abe de Vries

 

In liberale profeet op in Dongeradeelster terp

Essee, 19 septimber 2015, fan Abe de Vries

 

Imazjinere reizen nei bettere wralden

Essee, 5 septimber 2015, fan Abe de Vries

 

In modernistyske misser: Hjerre Gerrits van der Veen neffens Anne Wadman

Essee, 3 july 2015, fan Abe de Vries

 

Mar om wer op myn forhael to kommen: Tsjibbe Gearts van der Meulen en de literêre krityk

Essee, 25 maaie 2015, fan Abe de Vries

 

‘In stikmannich goede wurden’: Oer de kulturele betsjutting fan it nije Lieteboek

Lêzing, 10 maaie 2015, fan Abe de Vries

 

De stjerrekaart fan Harmen Sytstra

Essee, 10 maaie 2015, fan Abe de Vries

 

Non-konformisme yn de ‘folksskriuwerij’

Essee, 26 april 2015, fan Abe de Vries

 

Essee, 12 april 2015, fan Abe de Vries

 

“Dat skrutene taesten koe har sear dwaan”

Essee, 12 febrewaris 2015, fan Abe de Vries

 

‘Language Lab’: In protte taal, te min literatuer

16 jannewaris 2015, fan Abe de Vries

 

Essee, Werom’t dr. Hannibal Lecter sljocht is op Bachs ‘Goldberg Variazionen’

1 jannewaris 2015, fan Abe de Vries

 

“Wy binne it hert”: Definysjes fan ynstitusjonalisearring

Opniny, 1 jannewaris 2015, fan Abe de Vries en Friduwih Riemersma