image

Belofteparadoks

Us wurd foar it nije jier

Abe de Vries en Friduwih Riemersma, Fers2, 12 desimber 2015

It ein fan it jier is de tiid fan it tiidleaze ferhaal fan de hast net te leauwen, fantastyske belofte. Yn alle spirituele systemen dûkt oan ’e ein fan alle sinnejierren wer de belofte op fan nij ljocht, in nij en better begjin, de komst fan in messias, de belofte fan in skepper; in fernijde skepping.

Yn de ûnttsjoende wrâld fan hjoed sjogge wy dy ferhalen as oerdreaun en net botte konkreet. Us nijjiersbeloftes hawwe har oanpast oan SMART-formulearringen. Op 1 jannewaris binne by opholden mei it smoken fan tabak; foar 21 maart ha wy it beslút nommen, al of net lid wurde fan it Fryske Gea. Dy earste belofte is gjin ierdferskowing, de lêste stelt hielendal neat foar, wy witte it.

Dêr komt by dat ús street cred as skriuwers wol heech is, mar as tasizzers just net. Wy, skeppers fan in tydskrift, kinne jo wol in aardige fernijde skepping foar it nije jier ûnthjitte, mar jo sille sizze: Dy lju binne skriuwers fan fiksje, produsinten fan moaie ferhalen en sa’n belofte—it sil wol.

Fan ús kant is der de twivel oer wat wy oan jo skepsis feroarje moatte. Want hjir jildt de belofteparadoks. Jawis: wy binne produsinten fan moaie ferhalen! Dat is krekt wat wy jo tasizze kinne en wolle. Fers2 sil takom jier prachtige moaie ferhalen bringe!

Jo meie rekkenje op in koart ferhaal fan Josse de Haan, de fuortsetting fan it feuilleton Wu & Mac fan Aggie van der Meer, in grutte searje Slauerhoffoersettingen fan Eppie Dam, in mânsk essee oer Jan Wybenga fan Abe de Vries, in rige literêre ynterviews en fansels de kontinuearring fan de Fers2-foaropwurden.

Wy tankje jo as lêzer foar in moai earste jier en wy sjogge jo graach werom yn ús twadde jier!

Mear fan Abe de Vries

‘Krysttiid 1899’ of it stjonkbedriuw fan de grutten
In Ried foar de Keunst (podcast) Gerrit Breteler: de wearde fan keunst is net ‘men betellet der fet foar’
Wol keunst wier ferskaat? (podcast) Systematysk harkje (@Amanda Gorman @Zaïre Krieger) nei de útranzjearre minderheden sit net yn ús ynstituten
Keunst is altyd polityk (podcast) Gerrit Breteler oer synergy mei it publyk
It sweverige wurd ‘spiritualiteit’ (podcast) Marty Poorter wol net útlizze
Mimesis (podcast) Keunst is gjin keunstsjes, seit Elmar Kuiper
Keukenstafelpetearen de alderearste fryske keunstpodcast
De Hylkje Goinga Priis foar Frysktalige Literatuer In trochstart fan de fallite Gysbert!
De treastpoezen fan it Frysk (it frysk is sa hoopfol en de minsken snappe it net)
De sosjale kosten fan fergriemen It neoliberalisme lit jo foar alles opdraaie
1 2 3 4 5 6 7 8 9