name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Albert Kloek - Fers2 nû. 3.16, 15 oktober 2017

 

albert kloek image

 

de haldgreep

 

 

doch ris wat judo-eftichs,

frege se skelmsk
 
ik hie de hûn útlitten
en wie neist har lizzen gien
op it bêd
 
we wienen neaken
 
acht jier judo-ûnderfining
holp my net om wat te betinken,
ik fielde my
as ien mei de wite bân
 
doe omstringele sy,
kwasy fanatyk,
mei har stevige skonken
in skonk fan my
 
it like in klem,
sy neamde it –
in skonkferwurging
 
dêrnei klom se op my,
mei har gesicht yn myn krús
en har krús yn myn gesicht,
sa drukte se har fêst tsjin my oan
 
it wie in hâldgreep
dêr’t ik sels yn myn bêste jierren
net útkommen wie