image Keunst yn it Friesch Dagblad

Ekstra!

Keunst yn it Friesch Dagblad

Friduwih Riemersma - Fers2, 21 septimber 2017

It trochgeande lytser wurden fan de romte foar keunst yn de media is net unyk foar Fryslân. Oeral op ’e wrâld, yn Afrika likegoed as Amearika, is wiisd op de digitale revolúsje as oarsaak fan hieltyd minder keunst yn ’e krante. It gefolch dêrfan, sa heart men fan alle kanten, is in populistyske nijsaginda. In krante fol sport ferkeapet, is it domanante idee fan de media, mar keunst net.

Dat tinken yn wurden fan oplagen en omset ynstee fan—wat fan âlds de missy wie fan de frije parse—it iepenbiere belang, stiet net los fan de draai nei in liberale ideology, dy’t de merk yn it sintrum fan de wrâld stelt. Shows, ‘events’ en festivals smite wat op, dus it oanbod is ferskuorrend en de fraach dêrnei wurdt mei in protte reklame oanjage. Mar keunst is net spektakulêr, dat it rêdt him op de frije merk net. Tagelyk leit it beskermjen fan keunst ûnder fjoer, benammen by de hjoeddeiske rjochtspopulistyske oerheden, om’t keunst elitêr wêze soe.

Om dy reden, en om’t de toerismemarketing snoad alles bestimpelet ta Kultuer, oant it ‘belibjen’ fan relatyf min ferljochte doarpsrânen ta, spilet midden yn de oanrin nei it kulturele haadstêdspektakel keunst gjin inkelde rol. Nammerste ferrassender en bemoedigjender is it beslút fan it Friesch Dagblad om romte op syn siden te meitsjen foar in krityske artikelesearje oer keunst.

Op 16 septimber iepene Abe de Vries de searje mei de warskôging dat, as it provinsjebestjoer it belang fan keunst net respektearret, Fryslân aansen foargoed syn fiedingsboaiem foar artistike ûntjouwing ferlieze sil. Nei it spektakel, de fun en de rinkeljende kassa sil it stil bliuwe. Dat dat gjin inketswart pessimisme is liet de trein fan Flevolân nei Ljouwert juster sjen: fol mei skoalbern dy’t in kultureel útstapke nei fucking Almeare makke hiene.

Tink dêr mar ris oer nei. Folgje it Friesch Dagblad, wy hâlde jo op ’e hichte.

Mear fan Friduwih Riemersma

De priis op ’e nij besjoen Takenning en útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2021
‘Al te persoanlik’ feit de Gysbert-manko’s moai yn ’e dôfpot
Gjin sjueryrapport foar de Gysbert Japicxpriis 2021
Kultuerkontrole De nije macht fan ús kultuer­ynstitúsjes berikt mêden dy’t earder bûten it bestjoersfoech leine
Stimleas yn it auditoarium Palimpsest, in sterk dichtdebút fan Erik Betten
Kalamiteit by de leveransier Noas tsjin ’t glês fan Edwin de Groot
By besunigingsweach: gean fan ’e terp ôf En panykje net, of, Hoe’t De Rouwe syn analogy kopke-ûnder giet
In Ried foar de Keunst (podcast) Gerrit Breteler: de wearde fan keunst is net ‘men betellet der fet foar’
Wol keunst wier ferskaat? (podcast) Systematysk harkje (@Amanda Gorman @Zaïre Krieger) nei de útranzjearre minderheden sit net yn ús ynstituten
Dit bart der as jo McGonagall oersette of, de mof fan Thiadmer Riemersma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15