image

Wolkom yn Fryslan!

Wolkom yn Wommels

Abe de Vries - Fers2 2.4, 24 febrewaris 2016

Noch leit de oprole fust fan ’e buorren

driigjend tsjin harren sûnder hûs en hiem. 

Mar yn it moark skûlet de minske en aanst sil

de iepen hân der wol wêze foar de golle groet.

De buorren glimket blank yn de winterrein en 

-Gefaar! roppe noch de boargers tsjin harren 

braaf masterke, dat ta twahûndert telle kin 

en hûndert mear ek folle fynt foar ’t gat.

Swier skonkjend, elk in sigaar achter ’t ear, 

tôgje boeren in blûn petret troch de strjitte 

fan de heilbringer dy’t de jonge dochters 

hoedzje sil foar de frjemdlingen.

Oars is ûnheil. En net te ferstean. En geil. 

Men kin it mar witte fan de leagenbank, 

dêr’t altyd de skriemers sitte en dy’t fout 

nei de oarloch swetse oer de nije auto.

Mar yn ’e keamers sprekke âlde spreuken wiis 

op tsjin it kwea en aanst feit in gedicht 

immen de stront út it each: dan blinkt der 

Frysk en frij in wolkom yn Wommels.

(frij nei Jan W.)

Wolwezen yn Warkum

Friduwih Riemersma - Fers2 2.4, 24 febrewaris 2016

Warkum - De suvelkoöperaasje

De Goede Verwachting yn Warkum

betellet syn boeren in molkpriis

fan 87,12 sint de kilogram: dat is

de heechste priis yn Fryslân ea.

De priis fan 87,12 leit boppe dy fan

Noard-Nederlân, wol 2,5 sint.

Ferline jier betelle De Goede

Verwachting 87,50 sint de kilo út.

Foar de neibetelling is beskikber

9,66 sint foar ien kilogram molke

(7,83 sint ferline jier). De ôfskriuwing is

1,95 sint (1,90 sint); oan ’t eigen fermogen

wurdt tafoege 1,29 sint (wie 0,81 sint).

De feehâlders fierden 278,6 miljoen

kilogram molke oan. Se kochten

14,8 miljoen kilo by. It fetgehalte wie

4,458 prosint, it aaiwytgehalte 3,448.

Fan dy molke makken se 25.200 tûzen

kilo tsiis (25.900 ton), dêr’t 2500 ton fan

Westlite wie. Har waaipoeierproduksje

helle de 11.500 ton (10.800), dy fan

molkpoeier goed 2000 ton (1500).

Foar de nije soarte Trenta bestiet in protte

niget; it fabryk yn Heech dêr’t dizze tsiis

fan plantaardige fetten makke wurdt

dêr arbeidzje se hiel geregeld oer.

Nei berjocht LC 12 april 1990

Weemoed yn Warns

Friduwih Riemersma - Fers2 2.4, 24 febrewaris 2016

Wee Warns, no’t yn ús koartwjokke grûn

Us eigen skries syn ûndergong fûn.

Us wjokke wurd fan frijdom is dea.

Tûzen klepelmeanders blonken yn de sinne,

Gâns oranjekoeke bargen wy trochhinne,/p>

Wy wiene master oer lân en wetter

Wy balten it Tsjoch op! hieltyd letter.

Mar, al wit nimmen noch wat Redbad die,

Is de Fryske Feestkalinder net mear wat er wie—

Bewegers komme, om troch ús agitprop te swalkjen

En Eko-toeristen, om ús kij te stalkjen.

Mear fan Abe de Vries

‘Krysttiid 1899’ of it stjonkbedriuw fan de grutten
In Ried foar de Keunst (podcast) Gerrit Breteler: de wearde fan keunst is net ‘men betellet der fet foar’
Wol keunst wier ferskaat? (podcast) Systematysk harkje (@Amanda Gorman @Zaïre Krieger) nei de útranzjearre minderheden sit net yn ús ynstituten
Keunst is altyd polityk (podcast) Gerrit Breteler oer synergy mei it publyk
It sweverige wurd ‘spiritualiteit’ (podcast) Marty Poorter wol net útlizze
Mimesis (podcast) Keunst is gjin keunstsjes, seit Elmar Kuiper
Keukenstafelpetearen de alderearste fryske keunstpodcast
De Hylkje Goinga Priis foar Frysktalige Literatuer In trochstart fan de fallite Gysbert!
De treastpoezen fan it Frysk (it frysk is sa hoopfol en de minsken snappe it net)
De sosjale kosten fan fergriemen It neoliberalisme lit jo foar alles opdraaie
1 2 3 4 5 6 7 8 9