name

folgje ús

Facebook Twitter Google

 

Foaropwurd

Fers2 nû. 3.8, 23 april 2017

Frysk kultuerbelied:
filantrokapitalisme út ’e finzenis

 

image Fers2

 

 

Efterôf sjoen klonk it fan it iere begjin ôf sinister. De tarieding foar de kulturele haadstêd koste miljoenen en dat yn in tiid dat kulturele ynstellingen en bibleteken sletten.J. de Jager, ‘Reactie’, Friesch Dagblad, 7 septimber 2013 <http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=65256> [krigen 18 april 2017]. Troch it wedstriidmodel fan de kulturele haadstêdkandidatuur skeaten guon kandidaatstêden dêr flink by yn.Nieuwsbank, ‘SP vraagt om debat mislukken Culturele Hoofdstad’, Actueel Nieuws Nederland <http://www.actueelnieuwsnederland.nl/artikel/100003800/sp-vraagt-om-debat-mislukken-culturele-hoofdstad.html> [krigen 18 april 2017]. Likegoed ferslikt de provinsje him hast yn ’e goedpraterij:

In de periode 2009-2012 stond cultuurparticipatie hoog op de rijksagenda stond.Provinsje Fryslân, Grinzen oer: Integrale beleidsnota cultuur, taal en onderwijs, 2012, 46 <http://www.ensafh.nl/wp-content/uploads/2012/10/15-Integrale-nota-CTO.pdf>[krigen 18 april 2017].

Datselde sizze se no oer de provinsjale aginda:

Participatie is voor Leeuwarden en Fryslân een belangrijk thema. … De doelen uit het bidbook gaan, qua participatie, met name over het participeren aan/in culturele evenementen en instellingen, al dan niet door specifieke doelgroepen zoals mensen met een laag inkomen.Provinsje Fryslân, ‘Rapportage eerste nulmeting Monitoring & Evaluatie Leeuwarden-Fryslân 2018’, 17 juni 2015, 3 <http://www.2018.nl/download/nulmeting-monitoring-en-evaluatie-nl> [krigen 18 april 2017].

‘Doelen qua participatie’ betsjut dat der ek oare doelen yn it bid book stean. Dat mei fan de Europeeske Kommisje. Neist it kritearium ‘outreach’, nei alle potinsjele kultuerdielnimmers, binne der de kritearia fan ‘kulturele ynhâld’ en ‘Europeeske ferbining’. Mar dat Ljouwert de beneaming ta kulturele haadstêd wûn mei de oantekening dat it bid book ek útfierd wurde moast en net frijbliuwend wêze mocht, is ûntrêstigjend.Nynke Renders en Mayte Westerhof, ‘Leeuwarden culturele Hoofdstad 2018’, Profielwerkstuk Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, oktober 2014, 14 <https://issuu.com/lctopwerkstukken/docs/pws_leeuwarden_culturele_hoofdstad_> [krigen 18 april 2017]. It wiist op it bestean fan hiel oare doelen, besiden it bid book, dy’t wy dus net kenne (ha wy al in Mienskipsprojekt ‘Iepen Doel’?). Bekend is dat de Europeeske Kommisje him net rjochtet op kultuertoerisme om’t se dat sjogge as moai meinommen ynstee fan in primêr doel; wat se wolle is omtinken foar pleatslik artistyk potinsjeel.ECOC Selection Panel / European Commission, ‘Selection of the European Capital of Culture in 2021 in a candidate country/potential candidate for EU membership: The Selection Panel’s report Pre-Selection Stage’, Brussel, jannewaris 2016, 5 et passim <https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ecoc-2021-candidates_en.pdf> [krigen 18 april 2017].

Al gau wurdt de toan grimmitiger:

We blijven het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed ondersteunen, zodat het ook functioneel gebruikt kan worden en toegankelijk blijft voor een breed publiek. Op deze manier willen we cultuurtoerisme in Fryslân ook versterken.Provinsje Fryslân, ‘Coalitieakkoord: Cultuurdeelname’ <https://provinciale-begroting.frl/2017/coalitieakkoord/voor-een-vitaal-frysk-eigene/cultuurdeelname/> [krigen 18 april 2017].

Funksjoneel brûken kenne wy út de media as ‘sensible use of guns’, ‘sensible use of drugs’ en sels ‘sensible recreational drugs use’. Dat oerset net it brûken fan kultureel erfskip suggerearet dat de provinsje him twongen fielt ta normalisaasje. As riskant kultureel erfskipgebrûk net te kearen is, beskermje dan tsjin in fataal ferrin. Want sizze se, oars komme de toeristen net. Lykwols giet it jild nei festivals en eveneminten. Net in hiel soad, Amsterdam joech inkeld yn 2001 al hast tsien miljoen út oan festivals,Greg Richards en Robert Palmer, Eventful cities (Oxford, UK / Burlington, US 2010) 211. mar de provinsje is dúdlik net fan betinken dat de toeristen komme foar it kulturele erfskip.

We stellen extra € 560.000,- beschikbaar voor het Evenementenfonds en investeren € 440.000,- in festivals. Daarnaast investeren we totaal € 2,7 miljoen voor drie jaar in het samen met de gemeente Leeuwarden opgezette programmabureau en € 3,8 miljoen in de Blokhuispoort.Provinsje Fryslân, ‘Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018’ <https://provinciale-begroting.frl/2016/coalitieakkoord/voor-een-vitaal-frysk-eigene/kulturele-haadsted-ljouwert-fryslan-2018/> [krigen 18 april 2017].

De Blokhúspoarte is de finzenis. Want dêr sit de kulturele haadstêdorganisaasje, yn ’e finzenis. Se hâlde der al in moai skoft ta, sa lang dat it tiidrek ferlykber is mei de strafmjitte foar swiere kriminaliteit. Kultuerpartisipaasje hat dêr syn eigen spesjale betsjutting:

Boost voor het bedrijfsleven

Durf, dromen en diversiteit. Dat is waar Leeuwarden-Fryslân 2018 voor staat. … Dit is de rode draad door de honderden projecten, festivals, culturele routes, concerten en evenementen in 2018. Deze ontwikkelingen brengen niet alleen de bezoekers en internationale aandacht naar Leeuwarden en Friesland, het geeft ook het Friese bedrijfsleven geweldige nieuwe kansen.Leeuwarden Fryslân 2018, ‘Club2018’, g.d <http://www.2018.nl/nl/club2018> [krigen 18 april 2017].

Derûnder stiet de faaie kop: “Winst”. Dy winst is der noch net, mar swetserij is it beslist net. De list prestaasjeyndikatoaren foar de kulturele haadstêd is tige ambisjeus. Dy begjint mei “60% of the children below the Dutch poverty line participate in events.”Provinsje Fryslân, ‘Brief Eenmeting Evaluatie & monitoring Leeuwarden/Fryslân 2018 en Voortgangsrapportage derde kwartaal 2016 van de stichting Kulturele Haadstêd 2018’, 12 desimber 2016, 7 <http://www.fryslan.frl/21255/ingekomen-stukken-week-50/files/04-brief ds eenmeting evaluatie en monitoring leeuwarden fryslân 2018 20161214.pdf> [krigen 18 april 2017]. Dat kin maklik in heal miljard bern wêze, dêr’t alle minuten wer in pear by berne wurde, yn húshâldens dy’t fan minder as tûzen euro de moanne libje moatte, en de finzenis moat noch avensearje ek want de like warbere Wrâldbank wol yn 2030 alle earmoed opheft ha.Jim Yong Kim, ‘Prosperity for all: Ending extreme poverty’, The World Bank, 10 april 2014 <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/10/prosperity-for-all-ending-extreme-poverty> [krigen 18 april 2017]. Mar de yndikator jildt foar it doel:De wichtichste yndikatoaren, de 32 dêr’t it hjir oer giet, binne de key performance indicators oftewol KPI’s. In organisaasje hat yn ’e regel abstrakte langetermyndoelen, lykas maksimalisearjen fan shareholder value. Foar de deistige praktyk formulearje organisaasjes konkrete operasjonele doelstellingen, mei prestaasjeyndikatoaren dy’t sjen litte oft de organisaasje syn planning hellet. Oars sein, de KPI’s tsjinje de monitoring fan de fuortgong fan in organisaasje, want KPI’s litte sjen hoe’t de strategy is neffens de eindoelen. Foar it mjitten fan de KPI’s, dus de prestaasje op spesifike goals & targets, binne der allerhanne business metrics, lykas financial metrics en marketing metrics en de postmoderne Chief Executive Officer, Chief Operating Officer en Chief Financial Offcer is net folle mear as in beweitser fan spreadsheets en dashboards. Net sa it kulturele haadstêdmanagement; der is noch mar ien—iepenbier—monitoring report, fan 17 juny 2015, en dat is de nulmjitting. Oer fuortgong witte wy neat. “om 60% van de kinderen op Friese basisscholen (4-12 jaar) die onder de armoedegrens leven te laten deelnemen aan de culturele evenementen in 2018.”Stichting Leeuwarden - Fryslân 2018, ‘Rapportage eerste nulmeting Monitoring & Evaluatie Leeuwarden-Fryslân 2018’, Leeuwarden - Fryslân 2018, 17 juni 2015, 6 <http://www.2018.nl/download/nulmeting-monitoring-en-evaluatie-nl> [krigen 18 april 2017]. Oooh. Dat de bibleteken wer allegearre iepen foar tolve moannen is genôch. En dat kin gewoan yn ien fan de 1200 Mienskipsprojekten fia it Mienskipsloket (ha wy al in mienskipsprojekt ‘Iepen Boek’?), dy’t it foardiel hawwe dat se gau wer ôfrûn binne en gjin effektmjitting kenne—stel de bibleteek soe súksesfol blike. Boppedat seit de k.haadstêdorganisaasje:

Achterliggende gedachte achter dit doel is het stimuleren van competenties creativiteit en innovatie bij kinderen, om daarmee beter aan te sluiten bij de nieuwe werkgelegenheid van Leeuwarden. … Door deze activatie kunnen we de doelgroep beter bereiken en talenten vroegtijdig ontdekken.Stichting Leeuwarden - Fryslân 2018, ‘Rapportage eerste nulmeting Monitoring & Evaluatie Leeuwarden-Fryslân 2018’, Leeuwarden - Fryslân 2018, 17 juni 2015, 6 <http://www.2018.nl/download/nulmeting-monitoring-en-evaluatie-nl> [krigen 18 april 2017].

Dan komme dizze yndikatoaren:

4. 4 million visitors in 2018 and
4a. 5% increase of tourisme each year between 2015-2023
5. 79 million euro income through visitors
6. 90% of visitors state that they would [sicWill = takomst, winsk, ûnthjitten; would = hypoteze, earder fantasy as wier, ‘for politeness’ (sjoch British Council, English grammar).] come back
7. improved tourism, especially culture tourism and experience tourismProvinsje Fryslân, ‘Brief Eenmeting Evaluatie & monitoring Leeuwarden/Fryslân 2018 en Voortgangsrapportage derde kwartaal 2016 van de stichting Kulturele Haadstêd 2018’, 12 desimber 2016, 7 <http://www.fryslan.frl/21255/ingekomen-stukken-week-50/files/04-brief ds eenmeting evaluatie en monitoring leeuwarden fryslân 2018 20161214.pdf> [krigen 18 april 2017].

Mei as ien fan ’e doelen: “De culturele hoofdstad moet een structurele impuls geven aan toerisme, dat één van de grootste economische sectoren is van Fryslân.”Stichting Leeuwarden - Fryslân 2018, ‘Rapportage eerste nulmeting Monitoring & Evaluatie Leeuwarden-Fryslân 2018’, Leeuwarden - Fryslân 2018, 17 juni 2015, 8 <http://www.2018.nl/download/nulmeting-monitoring-en-evaluatie-nl> [krigen 18 april 2017]. Soene se net ‘bliuwend effekt’ bedoele? Want in struktureel effekt is in gefolch fan in struktuer fan benammen de ekonomy. Lykas strukturele wurkleazens, dêr’t Ljouwert mei sit om’t it it “groeiperspektief [van] melkveehouderij, de akkerbouw en de food industrie” mist,ING Economisch Bureau, Regio's in 2016, desimber 2015, 16 <http://www.utrecht-monitor.nl/sites/www.utrecht-monitor.nl/files/documenten/regios_in_2016._2016_ing.pdf> [krigen 18 april 2017]. want dat ha jo no ienris mei haadstêden sa’t Reinder Brolsma 77 jier lyn al opmurk: der is dêr gjin grûn foar warbere bodders.“[A]s de kluten jit skier binne, mar it earste gewrimel wer oanfangt fan de trouwe warbere bodders op dizze grûn? ... hja hiene mar yn de lege weinen te stappen en soene fergees meinaam wurde nei de haadstêd ta en werom. ... Dochs wie it net ferfeelsum, want der lei in geweldich stik fan it moaiste âlde Fryslân ta eachweid om har hinne, jit djipper fan bestjutting foar wa’t de lannen en pleatsen skôgje koe ... ’t Wie dêr o, ûneinich folle libbener as ... yn hokfoar grutte stêd ek.” Reinder Brolsma, Grûn en minsken [1940] (Ljouwert 1995) 215-217. Dêrfandinne dat se it hjirboppe hawwe oer de ‘nije wurkgelegenheid’. Mar is de kulturele haadstêd in struktuer, is it it skelet fan Fryslân dat as in pudding yninoar sakje soe as it net 3,8 miljoen nei de finzenis brocht?

Pleatslike festivals wurde hieltyd mear ynset as middel om it toerisme fuort te sterkjen en de ekonomy oan te jeien. Oermjittich ûndersyk nei ‘community festivals’ en har effekt hat yndie in stikmannich ideeën nei foaren brocht oer hoe’t befolkingsgroepen har imago fuortsterkje kinne en ekonomyske of sosjale foarútgong berikke en nije kulturele kânsen kweekje of âlde kultueruteringen fersterkje.Malcolm J.M. Cooper, ‘Yag’ubi: A transforming event that flowered and died’, yn: Omar Moufakkir en Tomas Pernecky (red.), Ideological, social and cultural aspects of events (Wallingford, UK / Boston, US 2015) 110-123, 114. De research hat meast rjochte west op de ekonomyske wearde foar de regio, de motivaasje fan besikers om nei festivals ta te gean, of op festivals as cultural commodification.Donald Getz, ‘The nature and scope of festival studies’, International Journal of Event Management Research 5:1 (2010) 1-47, 6, 9, 10 <http://www.ijemr.org/wp-content/uploads/2014/10/Getz.pdf> [krigen 18 april 2017]. Mar it ûndersyk lit net sjen hoe’t events en festivals it bêste de hiele pleatslike befolking fertsjintwurdigje kinne. In soad ûndersikers bestride dat pleatslike mienskippen in essinsjele rol spylje yn ’e ûntjouwing fan toerisme troch festivalsSjoch bygelyks Donald Getz, Event management & event tourism (Putnam Valley, NY 1997) 1 et passim.—en mei kultuer hat it ek neat te meitsjen want de belangrykste pull factors op in festival binne atmosfear, iten en drinken en ferdivedaasje.Tina Buch, Simon Milne en Geoff Dickson, ‘Multiple stakeholder perspectives on cultural events: Auckland’s Pasifika Festival’, yn: Larry Dwyer en Eugenia Wickens (red.), Event tourism and cultural tourism: Issues and debates (Abingdon, UK / New York 2013) 73-90, 78. Event tourism-ekspert Donald Getz seit:

Festival tourism is essentially instrumentalist, treating festivals as tools in tourism and economic development, or in place marketing and the selling of attractions and venues. Although arts and tourism linkages have been advocated by many, and certainly exist with regard to festivals, concerts and staged performances, there will always remain tension between these sectors. Looking ahead to the structured literature review, it can be seen that tourism is a theme running through all the elements of the framework. But it is most prevalent in the literature concerning outcomes (i.e. economic impacts) and motivations, marketing and evaluation, with many of these articles being published in mainstream tourism journals.Donald Getz, ‘The nature and scope of festival studies’, International Journal of Event Management Research 5:1 (2010) 1-47, 5 <http://www.ijemr.org/wp-content/uploads/2014/10/Getz.pdf> [krigen 18 april 2017].

Foar de bewearing dat festivals toerisme-oanwakkerders binne liket ek wol wat stipe te wêzen. Mar earst doge de roaiïngen fan de opbringst—it bedrach dat de besiker útjout—faak net, benammen om’t net sjoen wurdt nei wat de útjeften fan toeristen west hiene sûnder de festivals, sadat dûbel telt wurdt.Daniel Felsenstein en Aliza Fleischer, ‘Local festivals and tourism promotion: The role of public assistance and visitor expenditure’, Journal of Travel Research 41 (2003) 385-392, 391 <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.559.958&rep=rep1&type=pdf> [krigen 18 april 2017]. Wol is in ekonomyske effektanalyse fan in ôfbeakene projekt as in festival, dus in simpel cash flow-berekkenjen, goed te dwaan en kin neffens ûndersyk, mits “[w]ell conducted, with due regard for economic and statistical rigour”, hiel nuttich wêze,

However the pitfalls are many, as has been documented in the literature. … it seems that poorly-executed studies are particularly likely to arise when the motive is advocacy rather than objective economic analysis.David Throsby, ‘Assessing the impact of the cultural industry’, Paper presented at conference on Lasting Effects: Assessing the Future of Economic Impact Analysis organized by the Cultural Policy Center, University of Chicago, and held at the Pocantico Conference Center, Tarrytown, NY, on 12-14 May 2004, 1 <https://culturalpolicy.uchicago.edu/sites/culturalpolicy.uchicago.edu/files/Throsby2.pdf>

Twad giet der nettsjinsteande de lytse winst dy’t festivals jaan kinne safolle subsydzje hinne fan oerheden dy’t festivals sjogge as in beskiedende faktor yn regiotoerisme, dat oare effekten dat bedrach rjochtfeardigje moatte. Dat oare effekt soe de imagoferbettering fan de stêd of de regio wêze, troch it festival, en it bettere byld fan stêd of regio soe mear toeristen bringe.Daniel Felsenstein en Aliza Fleischer, ‘Local festivals and tourism promotion: The role of public assistance and visitor expenditure’, Journal of Travel Research 41 (2003) 385-392, 391 <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.559.958&rep=rep1&type=pdf> [krigen 18 april 2017]. Plakmarketing hat altyd gearkomsten en events brûkt.Donald Getz en Stephen J. Page, ‘Progress and prospects for event tourism research’, Tourism Management 52 (2016) 593-631, 594. ‘Sense of place’ bygelyks bestiet net sûnder organisearre ding derom hinne dat jo dy ‘sense’ jout; gewoan allinne op ’e fyts by de Swette lâns sille jo fan ‘sense’ gjin lêst ha.Yi-Fu Tuan, ‘Rootedness versus sense of place’, Landscape 24 (1980) 3-8; Gerard Kyle en Garry Chick, ‘The social construction of a sense of place’, Leisure Sciences 29 (2007) 209-225. Plakmarketing is betocht yn ’e njoggentjinde ieu, net troch it Genootschap, mar de Historische Tentoonstelling van Friesland dy’t hja yn 1877 út eigen bûse organisearren smiet wol 17.000 gûne op, sa’n gigantyske opbringst foar in wittenskiplik barren dat it net oannimlik is dat wittenskip it hiele doel wie, mei winst as tafallich byeffekt,Ut petear mei Philippus Breuker, maart 2017: it hie it doel fan Fryslânpromoasje. mar dat it likegoed de Fryske Akademy no noch de eagen útstekt.

Lykwols is de hjoeddeiske boosterism mei populêre festivals, want toeristen komme foar populêre festivals en net foar it yntellektuele oanbod,Cintia Taylor, ‘Dutch government to slash culture subsidies’, DW, 20 july 2011 <http://www.dw.com/en/dutch-government-to-slash-culture-subsidies/a-15250187-1> [krigen 18 april 2017]. gjin goed ekskús foar alle iepenbiere sinten, salang’t de winst fan festivals lyts is. Dat dy net grutter is leit mei oan ’e oanbesteging fan festivalaspekten. Partijen fan bûten de regio, lykas ‘ynternasjonale’ leveransiers fan kulturele haadstêdprodukten en -tsjinsten, nimme de winst mei nei hûs—mar fan Abramović dy’t har jild dalik oerboekt hie nei Ulay yn Ljubljana, binne wy moai ôf. Boppedat moatte besikers oantrúnd wurde om jild út te jaan, bygelyks, sa lit ûndersyk sjen, mei in nei-festivalomreis troch de regio.Daniel Felsenstein en Aliza Fleischer, ‘Local festivals and tourism promotion: The role of public assistance and visitor expenditure’, Journal of Travel Research 41 (2003) 385-392, 391 <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.559.958&rep=rep1&type=pdf> [krigen 18 april 2017]. Dus moat de reis Ljouwert-Ofslútdyk sa lang mooglik wêze en fol brêgen mei allerhanne fasiliteiten derneist (ha wy al in Mienskipsprojekt ‘Iepen Brêge’ c.q. ‘Iepen Beurs’?), want oars ferdwynt de besikersbesteging yn bygelyks Amsterdam en hat alle Fryske oerheidsstipe fergees west.

Ekonomysk sjoen is de kultueryndustry, dêr’t it festival ûnder falt, ien fan ’e hurdst groeiende sektoaren fan ’e wrâldekonomy. De toerismeyndustry is in kommersjele organisaasje, dy’t lykas alle ûndernimmers yn haadsaak ynteressearre is yn de finansjele opbringsten fan in festival, dus net yn net-merkfaktoaren as byldfoarming—om ‘identiteit’ gnize se meilydsum—mar yn hoe wierskynlik oft it is dat in festival winst jaan sil.M. van Niekerk en W.J.L. Coetzee, ‘Utilizing the VICE model for the sustainable development of the Innibos Arts Festival’, yn: Larry Dwyer en Eugenia Wickens (red.), Event tourism and cultural tourism: Issues and debates (Abingdon, UK / New York 2013) 109-127, 114. Is dat net sa dan begjint de toerismeyndustry der net oan. De winst streamt werom nei de private organisaasje en syn oandielhâlders en, as alles goed giet, draacht it festival ek in lyts bytsje by oan de ekonomyske ûntjouwing fan ’e regio.Sjoch bygelyks Cecilia Chirieleison, Alessandro Montrone en Luca Scrucca, ‘Measuring the impact of a profit-oriented event on tourism: The Eurochocolate Festival in Perugia, Italy’, Tourism Economics 19:6 (2013) 1411-1428. Nuver is dat dat lêste gewoanlik de reden dat oerheden meisubsidiearje, ek al rêde festivals har op ’e frije merk.Steven Globerman, Cultural regulation in Canada (Montreal 1983) xx-xxi.

Wis, kultuerpromoasje is needsaaklik foar sosjaal oerlibjen en steatsyntervinsje is nedich om it oerlibjen fan artistike merken te garandearjen. Dêrom krige Lowlands, dat royaal oerlibbet, earder dochs in kromke oerheidssubsydzje, foar de ‘high culture acts’.‘Hoe Lowlands geld verdient’, Business Insider Nederland, 21 augustus 2009 <https://www.businessinsider.nl/hoe-lowlands-geld-verdient/>; Eric van Eerdenburg, ‘Lowlands-directeur: Brussen, hou toch op met je gelul!’, de Volkskrant, 30 augustus 2011 <http://www.volkskrant.nl/muziek/lowlands-directeur-brussen-hou-toch-op-met-je-gelul~a2877362/> [krigen 18 april 2017]. Mar it giet yn Fryslân net om kwetsbere keunst. Tsjêbbe Hettinga is knap dien, luts folle sealen, mar it is fier fan artistyk útdaagjend,Ut persoanlik petear mei Chretien Breukers, 14 april 2017. en dat makket it just ta in geskikte ikoan foar regio-branding, wat ommers wurket troch it breed dielen fan it positive ferhaal mei easy slogans.Lykas de gjalp: “De blinde dichter uit Burgwerd betoverde de Nederlandse literatuur met zijn Friese poëzie” yn Kirsten van Santen, ‘De wereld galmt in Hettinga’s poëzie’, Leeuwarder Courant, 21 april 2017 <https://www.lc.nl/cultuur/De-wereld-galmt-in-Hettinga%E2%80%99s-po%C3%ABzie-22156588.html> [krigen 21 april 2017]. Sjoch foar regio-ikonisearring George H. Lewis, ‘The Maine that never was: The construction of popular myth in regional culture’, Joumal of American Culture 16:2 (1993) 91-100, <https://dll.umaine.edu/welcome/wom/lewis.htm> [krigen 18 april 2017]. Sjoch foar konvinsjonaliteit/banaliteit en ikonisearring Camille Paglia, ‘Lady Gaga and the death of sex’, The Times, 12 septimber 2010 <https://www.thetimes.co.uk/article/lady-gaga-and-the-death-of-sex-lnzbcd70zj3> [krigen 18 april 2017]. It giet Fryslân net om de ‘hege’ keunst dêr’t altyd wer jild by moat, want ús Fryske frijmerk hjit quid pro guo; it giet om kommersjele mainstream ferdivedaasje dy’t himsels betellet út besikersútjeften. Dus wêrom oerheidssubsydzje (ha wy al in Mienskipsprojekt ‘Iepen Fraach’?)? Bliken docht dat de measte arguminten foar oerheidsyngripen yn kulturele aktiviteiten dizich of tautologysk binne, wat it dreech makket om de arguminten te hifkjen.Steven Globerman, Cultural regulation in Canada (Montreal 1983) xx-xxi.

Kultuerbelied yn syn gehiel is sa ûntrochsichtich as wat. In resint Britsk rapport freget de oerheid mei klam om systematisearjen en publisearjen fan sifers—keale sifers, gjin ‘analyses’—oer de kultueryndustry. Want dat kin it heechnedige debat op gong bringe oer wrâldwiid prangjende kwestjes, lykas wat de oerheid wol en net erkent as it mêd fan de kultuersektor, foar wa is it kultuerbelied makke en wa makket it, wat jildt as kultuerpartisipaasje, en wat is de ferhâlding fan kulturele ekonomy, dus it suver materiële aspekt lykas copyrightbeskerming, ta kulturele yndustry, de sosjale kant fan kultuerproduksje en -kommersjalisearring.Hasan Bakhshi en Stuart Cunningham, ‘Cultural policy in the time of the creative industries’, Nesta, 14 juny 2016, 4 <http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/cultural_policy_in_the_time_of_the_creative_industries_.pdf> [krigen 18 april 2017]. De kulturele haadstêdorganisaasje moat neffens de provinsje fjouwer kear it jier—wy tinke dat se bedoele fan moai ferspraat: alle trije moannen—de fuortgong rapportearje oan Deputearre Steaten en B&W fan Ljouwert.Provinsje Fryslân, ‘Brief Eenmeting Evaluatie & monitoring Leeuwarden/Fryslân 2018 en Voortgangsrapportage derde kwartaal 2016 van de stichting Kulturele Haadstêd 2018’, 12 desimber 2016, 1 <http://www.fryslan.frl/21255/ingekomen-stukken-week-50/files/04-brief ds eenmeting evaluatie en monitoring leeuwarden fryslân 2018 20161214.pdf> [krigen 18 april 2017]. Mar de ienmjitting fan 12 december 2016 hat de k.haadstêdorganisaasje net iepenbier makke; de iennichste publisearre fuortgongsrapportaazje is fan 17 juny 2015 en dat is in nulmjitting. Dat it is wer sa fier: wy witte neat! (ha wy al in Mienskipsprojekt ‘Iepen Doar’?)