name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Foardracht fan Eppie Dam
Ien oersetting fan Dèr Mouw en ien eigen sonnet

Eppie Dam - Fers2, nû. 4.20, 16 desimber 2018

 

image eppie dam 'genede moat ik neat fan ha'

 

 

      ➰➰

’k Bin Brahman. Mar we sitte sûnder faam.
Ik doch yn hûs allinnich wat ik kin:
’k smyt smoarch wetter fuort en helje skjin;
mar ’k ha gjin skûldoek; gjin servetsje naam.

Sij seit dat dat gjin wurk is foar in fint.
En ’k fiel my helpleas, skurf en ûnbekwaam
as sij myn lang bewende santekraam
betsjoent mei wat se kôket yn har elemint.

En altyd eare ik Him dy’t him ûntjout
ta feeëry fan wrâld en keunst en witten:

as sij my jout myn pantsje havermout
en ’k sjoch de barsten yn har koatsjes sitten

dan fiel ’k deselde adoraasje brânen
foar Stjer, Bach, Kant, en har ferylte hannen.

 

 

 

Genede moat ik neat fan ha

mar twa fammen laitsje my ta

Ik, gjin Brahman, tink himels oer myn faam.
Ik doch yn hûs allinnich wat ik kin
en stroffelje oer wurden sa’t ik bin,
it maklik praten stadichoan benaam.

Sij seit dat ik as dichter gâns oerwin.
Ik fiel my helpleas, skurf en ûnbekwaam
want sij berêdt myn siel en santekraam,
dêr’t ik úteinlik noch sa’n jern bij spin.

En altyd eare ik him, dêr op it hout,
it summum west fan tsjinstberhyd en lijen:

as hij de grutste griemer al ferjout
dan is yn ’t libben alles goed te krijen

en folgje ik it spoar fan tolve mannen,
ús lot yn Martha’s en Maria’s hannen.

 

 

Dizze fersen binne op fideo foardroegen op de boekpresintaasje Dof fiolet is ’t west. 16 sonnetten fan Dèr Mouw op 15 desimber 2018 yn Tresoar. It earste sonnet is in oersetting fan Johan Andreas dèr Mouw, it twadde is in eigen sonnet. Haye Bijlstra makke de fideoopnamme fan de foardracht.