name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

stik foar stik ik

Eppie Dam - Fers2, nû. 4.19, 2 desimber 2018

 

 

image eppie dam 'stik foar stik ik'

 

 

 

in mins hat sân gesichten
in dichter ken se út ’e holle
hij hie leaver íen ha wollen
want se bringe him te praat
de skaden fan syn bloed
ik: stik foar stik

oait fregen se in dichter:
fertel ús wa’sto bist
‘ik bin eppie dam
mar fierder giet it goed’
hjir hinget er dan hjoed
dy’t fan ’e prins tefolle kwea wist
troch god it iepen fjild yn stjoerd
do: adam bisto

in bern socht beskûl yn ’e sleat
beduts syn gesicht as laai sa blau
grien fan skamte om neat
en gie ûnder it mom fan genede
de lange wei fan beton

in man hie sân gesichten
in bakkes, in antlit, in troany
in oanblik, in harsens
in kop fan mahoany, in glim
en allegear ferburgen se him
do: sis it no

in mins krych sân gesichten
it effene, it skuldige
it opstannige, it ûngeduldige
ferheven en ynnimmend
it groeiend besef fan dy glim
se foarmen en feroaren him

no freegje wij in dichter:
fertel ús wa’sto bist
‘ik bin dy en dy
7-dûbel myn portret
en freegje fierder net’

 

Dit fers is foardroegen by de gelegenheid fan it ûntbleatsjen fan it earepetret dat komt mei it takend krijen fan de Gysbert Japicxpriis, fan de hân fan Gerrit Terpstra, op 30 novimber 2018 yn Tresoar. It unike fan it petret is útsein de foarm – 7 panielen – dat de tradisjoneel passive rol fan it model plakmakke hat foar in wikselwurking tusken petretteur en petrettearre.