image de haadredakteur

De haadredakteur is in frou

Sjoch no nochris better, Joke

Abe de Vries & Friduwih Riemersma - Fers2 4.9, 16 maaie 2018

De nije literatuerkanon is der! Yn de foarm fan in skoalboekje, leuk foar de bern, skreaun troch Joke Corporaal, mei redaksje fan Babs en Teake, Goffe en Ans Wallinga. It hat in paragraafke oer ‘It lûd fan de frou’. It hat gjin paragraafke oer ‘It lûd fan de skriuwers mei it reade hier’. Sa te sjen wurdt derfan útgien dat skriuwers mei read hier gjin apart lûd hawwe, mar skriuwers sûnder penis wol. Bewiis wurdt net oanfierd. Wol stiet der:

Nei 1989 binne der hieltyd troch froulju fertsjintwurdige yn de redaksjes fan alle literere (ynternet) tydskriften dy’t der yn Fryslân ferskine, mar noait as haadredakteur.

Dat is abrakadabra. Teake Oppewal, de oersetter nei it Frysk, hat him der mei Google Translate fan ôfmakke. Mar it Nederlânske orizjineel fan Joke Corporaal sprekt kleare taal.

Na 1989 zijn er steeds vrouwen vertegenwoordigd in de redacties van alle literaire (internet)tijdschriften die in Fryslân verschijnen, maar nooit als hoofdredacteur.

It is nei 1989.

Okee.

Joke Corporaal wit it ferskil tusken in man en in frou net.

Mar dat is hielendal net slim. Fers2 leit it graach nochris út.

  • Lit jo net ferivelje: miene jo in froulik lûd te hearren, dan kin it frou wêze mar ek in man
  • Hingje der gjin reproduktive organen tusken de skonken, Joke, dan ha jo mei in ridlike wissens te meitsjen mei in frou
  • Jo kinne it de persoan ek gewoan freegje, fan bisto in famke of in jonkje
  • Giet it nea fan hûs sûnder tampons yn ’e hântas, dan giet it feitlik altyd om in frou
  • Rint it op hege hakken om, lytser as maat 43, nei alle wierskynlikens is it in frou

De haadredakteur fan Fers2 is in frou.

De oare haadredakteur fan Fers2 is in man. Dy man kin jo fertelle dat, wat jo skoalboekje ek ynsinuearret, it oan de ambysje fan de froulju spitigernôch net leit.

Ein jierren njoggentich, dus dat is nei 1989—it jiertal komt fierder yn ’e paragraaf net foar; faaks hat it te krijen mei de dea fan Hirohito en Johnny Jordaan?—wie de einredakteur en de facto-haadredakteur fan Trotwaer Jetske Bilker. Dy is in frou. Ien fan de redakteuren ûnder dy frou, Bilker, wie Babs Gezelle Meerburg, redaksjelid fan it nije skoalboekje. Gek dat Meerburg dat net mear wit, net Joke? Fan 2006 oant 2008 wie de haadredakteur fan Farsk Ytsje Hoekstra. Dy is in frou. Ien fan de meiwurkers ûnder dy frou, Hoekstra, wie… Joke Corporaal!

Mear fan Friduwih Riemersma

De priis op ’e nij besjoen Takenning en útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2021
‘Al te persoanlik’ feit de Gysbert-manko’s moai yn ’e dôfpot
Gjin sjueryrapport foar de Gysbert Japicxpriis 2021
Kultuerkontrole De nije macht fan ús kultuer­ynstitúsjes berikt mêden dy’t earder bûten it bestjoersfoech leine
Stimleas yn it auditoarium Palimpsest, in sterk dichtdebút fan Erik Betten
Kalamiteit by de leveransier Noas tsjin ’t glês fan Edwin de Groot
By besunigingsweach: gean fan ’e terp ôf En panykje net, of, Hoe’t De Rouwe syn analogy kopke-ûnder giet
In Ried foar de Keunst (podcast) Gerrit Breteler: de wearde fan keunst is net ‘men betellet der fet foar’
Wol keunst wier ferskaat? (podcast) Systematysk harkje (@Amanda Gorman @Zaïre Krieger) nei de útranzjearre minderheden sit net yn ús ynstituten
Dit bart der as jo McGonagall oersette of, de mof fan Thiadmer Riemersma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15