image aggie van der meer

Poezij

Eare oan Aggie van der Meer

dy’t de Gysbert-Japicxpriis fertsjinnet

Friduwh Riemersma Fers2 nû. 5.14, 26 septimber 2019

Mids de weitenbrogge op in goeie dei

En âlde rom en rop dy’t komme mei

Dit skoft: jo pinne del en stil yn’t lân,

In pommerant mei blommen yn ’e hân,

Wylst gânsklik Fryslân fiert jo belletry,

Jo folkskmorele mearen fan distiid.

Sa, mei in seine plot en lokkich ein,

Ha jo de heechmoed fan ’e macht ferslein,

Flachfierders har yllúzje fan ’e pracht;

Jo stien’ yn minske appelhôf op wacht,

Spûnen har wol en hûden ta ien trie,

Sa ryk en tagelyk sa ivich wier.

Mear fan Friduwih Riemersma

De priis op ’e nij besjoen Takenning en útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2021
‘Al te persoanlik’ feit de Gysbert-manko’s moai yn ’e dôfpot
Gjin sjueryrapport foar de Gysbert Japicxpriis 2021
Kultuerkontrole De nije macht fan ús kultuer­ynstitúsjes berikt mêden dy’t earder bûten it bestjoersfoech leine
Stimleas yn it auditoarium Palimpsest, in sterk dichtdebút fan Erik Betten
Kalamiteit by de leveransier Noas tsjin ’t glês fan Edwin de Groot
By besunigingsweach: gean fan ’e terp ôf En panykje net, of, Hoe’t De Rouwe syn analogy kopke-ûnder giet
In Ried foar de Keunst (podcast) Gerrit Breteler: de wearde fan keunst is net ‘men betellet der fet foar’
Wol keunst wier ferskaat? (podcast) Systematysk harkje (@Amanda Gorman @Zaïre Krieger) nei de útranzjearre minderheden sit net yn ús ynstituten
Dit bart der as jo McGonagall oersette of, de mof fan Thiadmer Riemersma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15