name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

In hânfol sân…

Hindrik J. Brouwer

 

 

t Sân streamt my stadich

tusken de fingers troch,
kinst it net keare.


Troch helder wetter
snjitte fiskeliven,
wêr gean’ se hinne?


Dizige dagen –
hast is de koeke op,
swiet binn’ de brokjes.


It skaad wurdt langer
it wie in lange reis
de doar stiet iepen.


’t Skipke mind’ret feart
yn ’t sicht fan de haven -
hast binne wy thús.


Bern op myn skerte –
eachjes sjogge my oan:
wa bistó dan wol?

 

 

Fers2 nû. 2.6, 20 maart 2016

 

 

 

Haikû’s

Hindrik J. Brouwer

 

 

Hjoed en takomst

 

 

*

de michjes dûnsje

fiere har koarte libben

en it is in feest

 

 

*

blêd op it wetter

swemt op de weagjende stream

nei syn bestemming

 

 

*

silend nei de kym

dêr’t nimmen fan weromkomt

hoopj’ op in wûnder

 

 

*

Fûl flamjend sinljocht

brekt yn dimmene daudrup

ien pronk fan kleuren

 

 

Fers2 nû. 9, 26 april 2015