name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Marije Roorda - Fers2 nû. 4.18, 18 novimber 2018

 

image marije roorda

 

It lûd fan de yidaki

 

 

Hoe’t de see yn dampens stillei

har wazem oer de dyksfoet striek;
sûnder hoarizon en himelleas
strâne har muze yn ’e haven,
in mûle op in hoarn fan bamboe blies.

In grûntoan trille heas en dompich
as hie it in begrutsjen mei de see
dy’t mistreastich yn harsels weisonk
en klonk dêr wee opnij it lûd
dat omtaaste yn in wazich liif.