image politike haiku Fers2

politike haiku

Tút fan Judas

Josse de Haan, Elmar Kuiper, Friduwih Riemersma Fers2 nû. 6.2, 11 april 2020

It is troch syn tapassing as polityk kommentaar dat de haiku in folwoeksen sjenre waard yn de njoggentjinde ieu. De jiji haiku, ‘aktuele’ haiku, wiene fersen dy’t ferwiisden nei de sosjale en politike kwestjes fan har tiid. De dichters fan dy moderne haiku waarden beskaat troch politike oansluting. Se stelden har op om in heechst polityk sjenre hinne.

It politike brânpunt fan hjoed is dit. Wy soene krekt 75 jier frijheid fiere, mar yn 75 jier ha wy nea leaver as no hearre wollen dat der neat te rêden is, seit Matthew Karnitschnig yn Politico: dat al wat ús frijheid bedriget ús eigen eangst is. Dêrom hawwe alle wrâldlieders, de populisten foarop, har ferskûle efter kânsberekkening, moaie sliep sêft-wurden mei it each op ’e nije ferliezingen en ûntkennen fan wat der geande is. Boris Johnson sei dat hy gewoan hannen skodde. Herd immunity, samar klear. Mar hiel dúdlik is dat de pandemy de have nots folle hurder treft as de haves. It neoliberalisme hat doelberet in ûnderklasse skoepen dy’t gjin soarch krije sil, op faaks bearegal en geitehoarn nei, en dêr’t it stjertesifer skokkend heger leit as by ús.

Dat de Fryske keunst de saak ûntpolitisearret is begryplik, echte keunst is der eins amper en en dichters meitsje meast aardige dinkjes foar de minsken. Mar it swelgjen yn in mispleatst idee fan katastrofe dat harren oerkomt, net de oaren, is obseen. Hjirûnder wat tsjinwicht tsjin alle dagen koronaporno.

image politike haiku Fers2

Josse de Haan, Hendaye-France (syn freondinne is Spaansk)

BruuskearFries jout fiat

Stumjend oan Euro’s tafel

Spaanske stjoert Wop smok

*

Baudet knibbelet

Foar moai Marokkaansk famke

Yn syn sliepkûpee

*

Seach Wilders fytsen

Beskerme troch Salvini

Birds of a feather

*

Lubach snijt fingers

Troch applaus foar grutte Wop –

In kont fol blieren.

image politike haiku Fers2

Elmar Kuiper

Skilje de kliklijn

As dyn swarte lyster sjongt

Bern bûten harket

*

It ministearje

Kin har hystearje rêstich

Oerdrage oan ús

*

Hjoed rint de moanne

Hân yn hân mei de sinne

Fandelet Glimkes

*

Dyn hatsjû betsjut

Dat ik hurd ferfrjemdzje sil

Mins dy’t ik ferflok

*

Normalisearje

Lykas de KGB die

It went wol, dea

*

In kroan op kroan is

In kroan op ûtholle kies

In kroan op ferlies

image politike haiku Fers2

Friduwih Riemersma

Ien rashûn blaft jûns

gospelfalske kloklieders

fuort sûnder farwol.

*

Hommelsk sjitferbod.

No is har healstoks inkeld

mar humanitêr.

*

Flearmûzen snjirkje

sa’t cell data sjen lit gâns

leger oer earmlân.

*

Paupers strjit-race.

Hubris oer de Willemsbrêch.

Wêr bliuwt Grapperhaus.

*

In heilân gniisde

om buormans massagrêven

en dimpt syn iiswein.

Politiku II

Jaap Veenstra Fers2 nû. 6.3, 10 maaie 2020

image politike haiku Fers2

skypiste baas tocht

massa is kassa is feest

ik bin gjin dokter

image politike haiku Fers2

Marije Roorda

Ien lêst amtnerstaal

en kopklaut yn in bosk hier

ferdwaalt yn inket

Mear fan Elmar Kuiper

Eeltsje Hettinga kriget de Gysbert In resinsje fan it bekroande wurk: ‘Subtiliteit is fier te sykjen.’
Holiday Inn Fragmintsje fan Elmar Kuiper
Business Park
It ferhoar Ienakter fan Elmar Kuiper
Haagsma en Gurbe Ienakter fan Elmar Kuiper
Autonomy is in posysje under fjoer fraachpetear mei Elmar Kuiper
Widnersbonkje Fersen fan Elmar Kuiper
Kaleidoskopyske blik op it resinte Fryske fers Nije poëzyblomlêzing!
‘Dream’ en oar arbitrêr barren De romte is keal. In pop draacht in pak fan Gucci. Eva sûget …
Bekentenis en oare fersen
1 2