image marije roorda

Poëzy

Marije Roorda - Fers2 nû. 5.11, 2 juny 2019

Kuier

Leafst yn in lânskip

as ik geandefoets har eagen moetsje

har loswêzen dat freget

hoe’t it mei my is

en hja it antwurd jout

wylst ik rin op rulle paden

dêr’t sêftens my befrijt fan

fergese lêst en iepen wûnen wasket

hieltyd lichter fielt myn stap

en stadiger as hja my ynkleuret

mei in simmerstim

dêr sjoch ik opnij mysels.

Grut hoefbled

By in wâl lâns wol ik wenje

my fêsthâlde oan ’e wiete ierde

de raffelrâne fan wetter jout my iten.

Swiid wol ik myn krêft sjen litte

frivoal myn blêd útteare as in jûnsjûpe

de heupen widzje boppe skaadgrûn.

Dêr’t sinlikens syn swee giet

syn rook in dream fan lusten jout

syn heimnis is nachtblau.

Marije Roorda - Fers2 nû. 5.16, 20 oktober 2019

image marije roorda

droechte

it skaad fan frouljusfuotten komt

hjir hommels om ’e daaljes hinne

yn de sinne baarne har bledsjes

se skronfelje en fronselje

it skaad of de geast fan gaia of oerbeppe

stapt oer de trie fan it blomperk

bûkt har oer de droechskuorren yn ’e grûn

en hellet út de skelksbûse in hantsje wetter

Mear fan Marije Roorda

In beam jout justjes ljocht
Reinduns
Unferwachts fersen fan Marije Roorda
It wald
Tút fan Judas Politike Haiku II
Wat my driuwt
Greidblom Stien, do bist in krommel út in rots.
Droechte
It lûd fan de yidaki Hoe’t de see yn dampens stillei / har wazem oer de dyksfoet striek
Wêr’t de wyn my hinnesylde Fan fierren te sjen it eilân dat in bewenner mei opsetsin / ferliet en dy’t by syn frou en soan weromkaam doe’t …