name

folgje ús

Facebook Twitter Instagram

Poëzij

Marije Roorda - Fers2 nû. 5.11, 2 juny 2019

 

image marije roorda

 

Kuier

 

 

Leafst yn in lânskip

as ik geandefoets har eagen moetsje
har loswêzen dat freget
 
hoe’t it mei my is
en hja it antwurd jout
wylst ik rin op rulle paden
 
dêr’t sêftens my befrijt fan
fergese lêst en iepen wûnen wasket
hieltyd lichter fielt myn stap
 
en stadiger as hja my ynkleuret
mei in simmerstim
dêr sjoch ik opnij mysels.

 

 

 

Grut hoefbled

 

 

By in wâl lâns wol ik wenje

my fêsthâlde oan ’e wiete ierde
de raffelrâne fan wetter jout my iten.
 
Swiid wol ik myn krêft sjen litte
frivoal myn blêd útteare as in jûnsjûpe
de heupen widzje boppe skaadgrûn.
 
Dêr’t sinlikens syn swee giet
syn rook in dream fan lusten jout
syn heimnis is nachtblau.

 

 

 

 

Marije Roorda - Fers2 nû. 5.16, 20 oktober 2019

 

image marije roorda

 

droechte

 

 

it skaad fan frouljusfuotten komt
hjir hommels om ’e daaljes hinne
yn de sinne baarne har bledsjes
se skronfelje en fronselje
it skaad of de geast fan gaia of oerbeppe
stapt oer de trie fan it blomperk
bûkt har oer de droechskuorren yn ’e grûn
en hellet út de skelksbûse in hantsje wetter